ViaDia Pohjois-Savo ry

Päättyneet hankkeet

POLKU AUKI-HANKE 2021-2024

Työllisyyspoliittista hanketta on valmisteltu yhteistyössä mm. Savon ammatti- ja aikuisopiston, Rautalammin, Tuusniemen, Suonenjoen kunnan edustajien ja Risen kanssa hyödyntäen ViaDian osaamista hanketyöstä ja kohderyhmästä.

Hankkeen tavoitteena on saattaa ja tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä löytämään oma koulutus- ja työllistymisen polkunsa. Hankkeen kohderyhmä tavoitetaan ViaDian oman toiminnan ja etsivätyön kautta, yhteistyössä kuntien, TE-palvelujen kanssa ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Usein vaikeasti työllistyvillä henkilöillä on monia työllistymiseen tai koulutukseen hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tällaiset henkilöt tarvitsevat usein ympärilleen vahvaa, osallistuvaa ja osallistavaa tukea sekä ammattitaitoisen osaajan, joka osaa ja uskaltaa kulkea ihmisen rinnalla. Tukemalla henkilöä kokonaisvaltaisesti voidaan monia työllistymiseen tai koulutukseen hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä raivata ja poistaa ja ohjata henkilöä kohti työllistymispolkua. Tästä myös hankkeen nimi Polku auki tulee.

Moni henkilö tarvitsee tukea erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa kuten vankilasta vapautumisen ja opiskeluihin siirtymisen vaiheessa tai opiskelujen loppuunsaattamisen myötä työelämään siirtymisessä. ViaDialla on viime vuosina panostettu kasvattamaan verkostoa yrityksiin, jotka ovat valmiita antamaan haastavistakin taustoista tuleville henkilöille mahdollisuus.

Hankkeen kohderyhmää ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt, vapautuvat vangit, syrjäytyneet, pitkäaikaistyöttömät, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, vähemmistöryhmään (esim. romanit) kuuluvat:-Alle 30- vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman ammatillista koulutusta/tutkintoa ja tarvitsevat tukea koulutukseen hakeutumiseen tai koulutuksen loppuun suorittamiseen.
-Yli 50-vuotiaat, joilla on osaamisen kehittämisen ja/tai työllistymisen tuen tarve.
-Maahanmuuttajat
-Osatyökykyiset

Hankkeen tavoitteet:
Opinnollistamisen mahdollistaminen ja kehittäminen
Asiakkaiden digitaitojen vahvistaminen.
Lisätä ja tiivistää rikostaustaisten asiakkaiden tukea kohti koulutusta ja työelämää. Toimia jatkossakin Kuopion ympäristökunnissa ja tavoittaa asiakkaita, jotka ovat maantieteellisesti palveluista kaukana

Hankkeeseen sisältyy korttikoulutuksia, esimerkiksi ensiapu-, työturvallisuus- ja hygieniakoulukset. Hankkeeseen sisältyy palkkatukityötä ja työkokeiluja. Hankkeeseen sisältyy etäohjausta.

Hankkeessä työskenteli kolme kokoaikaista hanketyöntekijää ja yksi projektipäällikkö.

JAKSAMISTA RUOKA-APUTYÖHÖN-HANKE

Aikataulu 1.9.2019-31.8.2020

Vapaaehtoistyönä tehtävä ruoka-aputyö tuo tekijälleen sisältöä päivään ja mielekästä, arvokkaaksi luonnehdittua tekemistä yhdessä muiden samanhenkisten ihmisten kanssa. Monella vapaaehtoistyöntekijällä halun auttaa tai olla mukana yhdistyksissä tehtävässä ruoka-aputyössä on herättänyt omakohtainen kokemus joko omassa perheessä tai läheisten kohdalla. Iso osa vapaaehtoistyöntekijöistä on ollut sivussa työelämästä jo pidempiä aikoja ja näin ollen työssä hankittu ja jatkuvasti päivitettävä osaaminen, tieto ja taito saattavat olla enemmän tai vähemmän kadoksissa. Tämä saattaa aiheuttaa ihmetystä ruoka-aputyötä määrittelevien lakien ja määräysten osalta ja aiheuttaa myös osaltaan kuormitusta. Toinen kuormitusta aiheuttava tekijä ovat ruoka-avun hakijat. Monet heistä ovat yksinäisiä, monin tavoin avun tarpeessa olevia ihmisiä joille ruoka-avun hakeminen on erittäin tärkeä osa selviämistä. Elämäntilanteista ja -haasteista syntyvää pahaa oloa puretaan usein vapaaehtoistyöntekijöille keskusteluissa.

Sosiaalinen kohtaaminen muiden kanssa on tärkeä osa vapaaehtoistyötä, mutta myös tunne siitä, että on edelleen tarpeellinen ja osallinen. Kuitenkin monet vapaaehtoistyöntekijät ovat osin tai kokonaan työelämän ulkopuolella, osa-aikatyössä olevia tai osatyökykyisiä, työttömiä, sairauseläkeläisiä tai eläkeläisiä. Monet heistä ovat itsekin niitä, jotka ruoka-apua tarvitsevat. Näin ollen heillä saattaa olla puutteita osaamisessa (esim. hygienia, työturvallisuus, yksityisyydensuoja) ja ennen kaikkea keinoissa käsitellä ruoka-aputyössä tullutta kuormitusta.
Osaamattomuus kuormituksen purkamiseen työyhteisössä terveellisesti ja turvallisesti johtaa usein ei-toivottaviin keinoihin purkaa kuormitusta. Tilanteen jatkuessa se johtaa ennen pitkää uupumiseen ja sitä kautta moniin siihen liittyviin ilmiöihin kuten masennukseen, lisääntyneeseen päihteiden käyttöön jne. Henkilö, joka aiemmin on mahdollisista haasteistaan huolimatta voinut toimia vapaaehtoistyössä ja auttaa muita onkin nyt tämän seurauksena autettavien joukossa tai jopa kykenemätön hakemaan apua.

Hankkeessa haetaan ratkaisumallia kuormituksen purkamiseen kartoittamalla vapaaehtoistyöntekijöille kuormitusta tuottavat asiat ja tilanteet ja rakentamalla todellisen tarpeen pohjalta Jaksamisen opas. Pohjana tälle työlle käytetään ViaDia Pohjois-Savon kymmenvuotista kokemusta ruoka-aputyöstä, sen haasteista ja kuormitustekijöistä. Jaksamisen oppaassa ruoka-aputoimijoille ja heidän vapaaehtoistyöntekijöille annetaan selkeitä, käytännöllisiä ohjeita kuormituksen purkuun sekä työyhteisön sisällä, että yksilöllisesti. Hankkeessa myös päivitetään vapaaehtoistyöntekijöiden tietoja ja taitoja järjestämällä soveltuvia koulutuksia, esimerkiksi hygienian ja työturvallisuuden osalta.

Hankkeen kohderyhmää ovat ruoka-aputoimijoiden vapaaehtoiset työntekijät. Iso osa heistä on osittain tai kokonaan työelämän ulkopuolella.

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat ruoka-aputoimijoiden palkatut työntekijät. Hanke on ensisijaisesti tarkoitettu vapaaehtoistyöntekijöille.

AVAIMET ELÄMÄÄN-HANKE

Aikataulu 1.6.2018-31.5.2020

Hankkeen kohderyhmää ovat Kuopion, Sukevan ja Naarajärven vankiloista Pohjois-Savoon vapautuvat vangit, erityisesti pitkäaikaisvangit ja uusintarikolliset sekä ne ensikertalaiset, joiden riski rikoksenuusintaan arvioidaan korkeaksi.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa nivelvaiheen tuella edistetään vankien onnistunutta jatkopoluttamista siviiliin. Keskeistä on vangin päihteettömyyden tukeminen ja työmarkkinaedellytysten vahvistaminen auttamalla asumiseen liittyvissä asioissa ja vangille sopivan työtoimintapaikan löytymisessä sekä tukemalla sekä vankia että työtoimintapaikkaa.

Nivelvaihe alkaa vankeuden viimeisistä kuukausista ja loppuu kolme kuukautta tuomion päättymisen jälkeen. Vankia autetaan sekä asunnon että mielekkään työtoimintapaikan löytämisessä tukemalla työtoiminnan onnistumista.

Hankkeella on selkeä uutuusarvo, sillä koko nivelvaiheen kattavaa tukea ei ole tarjolla, vaan vangin tukipolku katkeaa siviiliin siirryttäessä. Katkos nostaa vangin riskiä pudota palveluverkon ulkopuolelle kriittisessä kohdassa. Riittävän pitkään jatkuvalla nivelvaiheen tuella edistetään vankien kiinnittymistä palveluverkkoon sekä autetaan heitä vakiinnuttamaan asemansa siviilissä. Näin pyritään katkaisemaan vankilakierre ja ehkäisemään uusintarikollisuutta.

Hanke toteutetaan kahdella painopistealueella
 • Vankilasta vapautuvan asiakkaan kanssa työskentely. Vankilasta vapautuneen vangin tukeminen ja ohjaaminen eri palveluiden piiriin sekä sitä kautta päihteettömän ja rikoksettoman elämän tukeminen.
  Lisäksi hankkeen tarkoituksena on tukea valvotun koevapauden päätyttyä jo olemassa olevia työtoimintapaikkoja sekä muita tukitoimijoita, esim. päihdepalvelut, sosiaalitoimi, asumisen palvelut yms. Heidän kanssaan yhteistyössä tavoitteena asiakkaan rikokseton elämä valvotun koevapauden jälkeen. Tarvittaessa hanketta toteutetaan jo asiakkaan vankeusaikana sekä valvotun koevapauden yhteydessä, mikäli vankilan henkilökunnan mielestä siihen on tarvetta.
 • Työtoimintapaikkojen ja muiden tukitoimijoiden valmentaminen rikostaustaisen asiakkaan kanssa työskentelyssä.
ViaDia omaa vahvan kokemuksen ja osaamisen rikostaustaisen asiakkaan kanssa työskentelystä ja sitä pääomaa haluamme jakaa valmentamalla yhteistyökumppaneita ja eri toimijoita.
 – – –
KUMMIN KANSSA TYÖKOKEILUUN-HANKE

Aikataulu 1.10.2017-31.9.2018

Kummin kanssa työkokeiluun -hankkeessa ViaDia Pohjois-Savo ry:n päätavoitteena on kehittää maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työkokeiluja henkilökohtaisen ”Työkummi”-toiminnan avulla. Hankkeessa kehitetään uudenlainen toimintatapa työnhakijan henkilökohtaiseen tukemiseen työelämään siirtymisen alkutaipaleelle.

Hankkeen osatavoitteina on osallisuuden, yhteisöllisyyden ja yhteistyön edistäminen maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden ja työssäkäyvien sekä kantaväestön kesken tukemalla maahanmuttajataustaisia työnhakijoita urasuunnittelussa, suomalaiseen työelämään tutustumisessa ja työelämätaitojen kehittämisessä henkilökohtaisen urasuunnittelijan ja työkokeiluissa tukena olevan työkummitoiminnan avulla.

‘With the Tutor to Work Experience’ projects main purpose is to develop work experiments of immigrant job seekers through the personal ”Work Tutor” activity. The project will develop a new approach to the personal support of the jobseeker to the start of the transition to working life.

Part of the project is to promote inclusion, community and co-operation between immigrant jobseekers and the main population. This is done by supporting immigrant job seekers in career planning, to get to understand Finnish work-life/culture and to encourage development of work-life skills through a personal career planner and with a work tutor who supports in work experience.

TYÖKUMMIN HUONEENTAULU

Sosiaaliturvan-tarkistuslista-2018 työkummeille

Työkummin toimintamalli – diaesitys 29.10.2018

Loppuraportin tiivistelmä tiedottaminen 29.10.2018

 – – –
AVAIMET TYÖELÄMÄÄN-HANKE

Aikataulu 1.1.2016-31.12.2018

Hankkeessa toimitaan Pohjois-Savon alueella (Kuopio, Karttula, Siilinjärvi, Varkaus, Suonenjoki). Hankkeen pääkohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät työttömät työnhakijat.

Etsivä työ

Avaimet työelämään-hankkeen asiakkaat tulevat mukaan toimintaan Etsivä työn kautta. Hankkeen kohderyhmässä ovat vankilasta vapautuvia, yhdyskuntaseuraamusta suorittavia, rikostaustan tai muun syyn takia vaikeasti työllistyviä sekä erilaisista työllisyystoimista keskeyttäneitä henkilöitä. Tästä kohderyhmästä osa tarvitsee erityistä tukea työllistymiseen.

Moniammatillisten yhteistyöverkostojen kautta hankkeella tavoitetaan henkilöitä, jotka ovat voimakkaasti syrjäytyneet tai ovat syyllistyneet uusintarikollisuuteen rangaistusajan jälkeen ja ovat vankilakierteessä. Kohderyhmän asiakkaat tarvitsevat moniammatillista tukea siirtyessään vankilasta vapauteen sekä ohjausta monien eri peruspalveluiden piiriin. Uudessa hankkeessa tavoitteena on yhä vahvemmin rakentaa työllisyyden polkuja ja palveluohjausta, johon kuuluu yhä aiempaa vahvempi ohjaaminen opintopolulle.

Kohderyhmään kuuluvat asiakkaat opettelevat työelämän perustaitoja kuten työaikojen ja säännöllisen päivärytmin noudattamista, vastuunkantamista työpaikalla ja työyhteisön jäsenenä toimimista osallistumalla ViaDia Pohjois-Savo ry:n tarjoamaan työtoimintaan. Tämä on myös tärkeä väylä asiakkaille kokea yhteisöllisyyttä ja parantaa sosiaalista tukiverkostoa.

TYÖNKUVA
Hankkeen työtoiminnassa henkilö pääsee kokeilemaan erilaisia työtehtäviä, mm. kuljetustehtävät, ruoka-aputyö, pajatoiminta (pyöränkorjaus, ompelimo) kiinteistönhuolto- ja siivoustyöt, kirpputoritoiminta (myynti, tavaroiden esille laitto, lajittelu, ym). kahvilatyö

Kokonaisvaltaisen tuen malli

Kokonaisvaltainen tuki Viadialla koostuu seuraavista rakenteista:

 • konkreettinen ruoka-apu (ruokakassi, aamiainen, päivällinen, kahvi)
 • liikuntamahdollisuus (sali, uinti)
 • omaohjaajan tuki (kokemusasiantuntijuus)
 • lyhytkurssit (mm. hygieniapassi, tulityökortti, työturvallisuuskortti, ensiapukoulutus)
 • päihderyhmät (vertaistuki) Päihderyhmä toteutetaan ViaDian 12 askeleen päihdeohjelmalla
 • tuettu asuminen (asumisenohjaus, välivuokrausmalli)
 • työtoiminta ViaDialla (työelämän pelisäännöt, yhteisöllisyys, sosiaalisuus)
 • moniammatillinen tuki (fyysisen ja psyykkisen kunnon kartoitus, terveysasiantuntijuus, räätälöidyt työllistymisen suunnitelmat, verkostot)
– – –
VARIKKO-HANKE (ESR)
elyeu

ViaDia Pohjois-Savo ry käynnistää Varikko Pohjois-Savo, kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli -projektin (ESR) vuosille 2015-2017. Varikko Pohjois-Karjala ja Varikko Etelä-Savo käynnistyvät samanaikaisesti.

Yhteistyössä kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä rikosseuraamuslaitoksen kanssa kehitetään uusia, syrjäytyneitä saavuttavia, omaehtoisia ja aktivoivia toimintamalleja ja asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palveluja. Pohjois-Savosta hankkeessa ovat mukana Kuopio, Karttula, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Varkaus.

Varikoilla halutaan tukea erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Näitä ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät- ja asunnottomat, rikoskierteissä olevat, maahanmuuttajat, romanit sekä perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat henkilöt.

Hankkeen tuloksena syntyvää Varikko – matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintamallia sekä sosiaalista isännöintiä on tarkoitus jatkossa tuottaa palveluna, jota kunnat voivat ostaa ViaDia –yhdistyksiltä. Varikko-mallia voi soveltaa myös valtakunnallisesti.

– – –
Vakaa-hanke (ESR)

Tavoite
Haasteellisissa elämäntilanteissa olevien aikuisten koulutuspolkujen kehittäminen.

Kohderyhmä(t)
Esimerkiksi rikos- ja paihdetaustaiset ja pitkaaikaistyottomat, joilla ei ole ammatillista koulusta tai opiskelu keskeytynyt • Savon ammatti- ja aikuisopisto.

Tulokset
Asiakkaiden koulutus- ja työllistymismahdollisuudet ovat parantuneet. Hankkeesta saadut hyvät kokemukset ja toimintamallit ovat siirtyneet yhteistyöverkostojen käyttöön.

– – –
Vapis -hanke (Keski- ja Itä-Suomen alue) RAY

Tavoite
Kokemuspohjaisen vertaistuen ja viranomaisyhteistyön toimintamallien kehittäminen, vapautuvien vankien asumisen, koulutuksen ja työllisyyden parantaminen, uusintarikollisuuden ja päihdeongelmien ehkäiseminen.

Kohderyhmä(t)
Vapautuvat vangit ja heidän perheensä rangaistuksen aikana ja sen jälkeen.

Tulokset
Viranomaisten ja ViaDia Pohjois-Savon yhteistyömalli vapautuvien vankien tukemisessa on kehittynyt. Onnistuneet toimintamallit juurrutetaan hankkeen kohdepaikkakunnille osaksi paikallista lähimmäis- ja diakoniatyötä.

Lisäksi on kehitetty viranomaisille suunnatut työkalut ja toimintamallit rikostaustaisten asiakkaiden ohjaamiseen ja tukemiseen sekä rikostaustaisten- ja päihdeongelmaisten kuntouttavat päiväkeskukset.

– – –
Arki avautuu -hanke (ESR)

Aikataulu 1.1.2014 – 28.2.2015

Tavoite
Kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan ja sosiaalisen isännöinnin toimintamallien kehittäminen Varkauden kaupungin, Kuopion seudun työvoiman palvelukeskuksen ja Varkauden kaupungin sosiaalitoimen kanssa.
ViaDia Pohjois-Savon Kuopion toimipisteen toimintamallien laajentaminen ViaDia Varkauteen.

Kohderyhmä(t)
Vaikeasti työllistyvät ja asumisen ja elämänhallinnan tukemista tarvitsevat asiakkaat.

Tulokset
Viadia Pohjois-Savo ry:n toteuttama matalankynnyksen päivä- ja työtoiminta sekä sosiaalinen isännöinti ovat ammattimaistuneet tuotteeksi, jota Varkauden kaupunki voi jatkossa rahoittaa.

– – –
Osallistavan sosiaaliturvan pilotointi ViaDia Pohjois-Savossa –hanke (STM)

Aikataulu 18.8.2014 – 31.1.2015

Tavoite
Osallistavan sosiaaliturvan mukaisten toimintamallien kuvaaminen ViaDia Pohjois-Savo ry:ssä.

Kohderyhmä(t)
ViaDia Pohjois-Savon toimipisteiden työntekijät, lähimmät yhteistyökumppanit ja arviointijaksolla olevat asiakkaat.

Tulokset
ViaDia Pohjois-Savo ry:n jo olemassa olevien osallistavan sosiaaliturvan mukaisten toimintamallien ja kehittämissuuntien kuvaus Sosiaali- ja terveysministeriön osallistavan sosiaaliturvan työryhmälle.

– – –
Työpäivä-hanke (ESR)

Tavoite
Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen vaikeasti työllistyville asiakkaille.

Kohderyhmä(t)
Esim. päihde- tai rikostaustaiset, huonosti koulutetut tai kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäneet, kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyvät asiakkaat.

Tulokset
Henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen, koulutuksen ja päivä- ja työtoiminnan seurauksena kohderyhmän elämänhallinta ja työelämävalmiudet ovat parantuneet.
Hankkeesta saadut hyvät kokemukset ja toimintamallit ovat siirtyneet kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyökumppaneiden käyttöön.